ਕੁਆਂਟਮ ਲੀਪਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

  • ਐਮ ਐਮ ਸਲੈਸ਼ ਡੀਡੀ ਸਲੈਸ਼ YYYY
    ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਿਖਰ ਤੱਕ