ਆਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਦਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਜੋਗਿਨੇਜ਼-ਨੂਸ ਡਾਲਰ ਅਨ ਸੋਇਰਿ ਐਫਿਨ ਡੀ'ਪਰੇਂਡਰ ਡਿਵੈਂਟੇਜ ਸੁਰ ਲਾ ਨੌਲਵਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੀ ਲਾ ਐਸ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੇਟ ਏਯੂ ਕੁéਬੇਕ ਐੇਟ ਨੋਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਡੋਲ ਸੇਲ-ਸੀ.