ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

Loading Events

«ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ

  • ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ.

ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਜੂਨ 10 @ 12: 00 ਵਜੇ - ਜੂਨ 17 @ 2: 00 ਵਜੇ

ਮੁਫ਼ਤ
ਇਸ ਦੋ-ਭਾਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।

ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਸੂਚਨਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 10 ਜੂਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਚਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ:

  • ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
  • ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
  • ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਦੋ 2-ਘੰਟੇ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ
  • ਸੈਸ਼ਨ 1 ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਹਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸੈਸ਼ਨ 2 ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਦੋਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 10 ਜੂਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਸਪੀਕਰ: ਸ਼ੈਰੀ ਗ੍ਰੇਡਨ

ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ, ਸ਼ੈਰੀ ਗ੍ਰੇਡਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

SCWIST ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਬਾਰੇ:

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ STEM, ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ SCWIST ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਜੋ STEM ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਕਾਲਤ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਏਗਾ। STEM ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਵੇਰਵਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਜੂਨ 10 @ 12: 00 ਵਜੇ
ਅੰਤ:
ਜੂਨ 17 @ 2: 00 ਵਜੇ
ਲਾਗਤ:
ਮੁਫ਼ਤ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:
https://www.eventbrite.ca/e/learn-to-communicate-more-strategically-tickets-885673732977
ਸਿਖਰ ਤੱਕ