ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

#1200- 555 ਵੈਸਟ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸੇਂਟ.
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀਸੀ ਵੀ 6 ਬੀ 4 ਐਨ 6

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਆਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛਾਂ[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਵਾਈਰੀਜ਼ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਦਾਨ[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]