ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

#1200- 555 ਵੈਸਟ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸੇਂਟ.
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀਸੀ ਵੀ 6 ਬੀ 4 ਐਨ 6

ਟੈਲੀ. + 1 604 893 8657

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ) - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]
ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ) - [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]