ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਆਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛਾਂ
resourcecentre@scwist.ca

ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਵਾਈਰੀਜ਼
commsevents@scwist.ca

ਦਾਨ
donations@scwist.ca

ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ
sponsorship@scwist.ca

ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

#1200- 555 ਵੈਸਟ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸੇਂਟ.
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀਸੀ ਵੀ 6 ਬੀ 4 ਐਨ 6


ਸਿਖਰ ਤੱਕ